Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa telefonów komórkowych wraz z świadczeniem usług telefonii komórkowej w okresie 24 miesięcy 2021-05-06 11:03 2021-05-14 10:00
2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn : "Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna w podziale na zadania częściowe: 2021-05-05 09:10 2021-05-12 11:30
3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Sandomierskiej w Klimontowie na odc. od km 16+357 do km 17+295,89 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. 2021-04-23 10:46 2021-04-30 11:30
4. „Wykonanie ekspertyzy wraz z projektem naprawy uszkodzonych elementów wiaduktu drogowego na DW 762 w m. Zagrody w km 10+183 ” 2021-04-20 13:36 2021-04-27 10:00
5. Remont dylatacji na obiektach mostowych dróg wojewódzkich ŚZDW Kielce 2021-04-15 12:41 2021-04-22 10:00
6. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Poprawa systemu odwodnienia w m. Boronice przy DW 776 na docinku od km 43+200 do km 43+780” 2021-04-09 09:33 2021-04-16 10:00
7. Obsługa laboratoryjna na zadania z zakresu: rozbudowy, przebudowy i remontów odcinków dróg wojewódzkich oraz bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych w 2021/2022 roku dla ŚZDW Kielce 2021-03-15 14:09 2021-03-22 10:00
8. Wykonanie ekspertyz nałożonych na Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z uwagi na naruszenie interesów osób trzecich z podziałem na zadania częściowe: 2021-03-15 07:16 2021-03-18 11:00
9. Interwencyjne usuwanie martwej zwierzyny wolno żyjącej (dzikiej) z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW Kielce na terenie województwa świętokrzyskiego z podziałem na zadania częściowe: Zadanie nr 1 – teren RDW 1 w 2021-02-22 13:51 2021-03-01 09:30
10. Wykonanie dokumentacji projektowej, projektu wykonawczego remontu mostu w m. Oksa na drodze wojewódzkiej nr 742 w km 82+295 2021-02-11 11:58 2021-02-22 10:00
11. Wymiana uszkodzonej oraz wykonanie nowej balustrady z płaskowników na moście w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski na drodze wojewódzkiej nr 754 2021-02-11 12:14 2021-02-19 10:00
12. Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej do napraw na zimno nawierzchni dróg wojewódzkich w ilości łącznej 110 ton - loco Obwody Drogowe w: Zgórsku, Łopusznie, Pińczowie, Staszowie, Nowej Słupi, Ćmielowie i Tempoczowie 2021-02-01 13:57 2021-02-08 10:00
13. Opracowanie Aktualizacji Studium Wykonalności Inwestycji dla zadania pt. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy 2020-12-30 13:22 2021-01-11 11:00
14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat” 2020-12-31 06:37 2021-01-08 10:00
15. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z jednostek podległych Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach z podziałem na 6 zadań częściowych 2020-12-22 10:21 2021-01-04 10:00
16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego” 2020-12-09 12:41 2020-12-16 10:00
17. Usługa konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego oraz systemów alarmowych w obiektach Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w latach 2021-2022 2020-12-07 12:50 2020-12-15 10:00
18. Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój 2020-11-27 11:51 2020-12-07 10:00
19. Wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW Kielce na terenie RDW2 w Staszowie - Zadanie nr 7 teren OD Tempoczów, wraz z odkupem drewna pozyskanego z wycinki 2020-11-17 08:20 2020-11-23 10:00
20. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat” /Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych / 2020-11-16 12:53 2020-11-20 11:00
21. „Wykonanie projektu rozbiórki oraz rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych na dz. Nr ew. 3594/2 w m. Okół, gm. Bałtów” 2020-10-19 11:39 2020-10-30 10:00
22. Interwencyjne usuwanie martwej zwierzyny wolno żyjącej (dzikiej) z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW Kielce na terenie: RDW1 w Zgórsku i RDW2 w Staszowie, z podziałem na zadania częściowe 2020-10-19 12:46 2020-10-29 10:00
23. Usługa ochrony mienia w formie monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych obejmującego teren i pomieszczenia Obwodów Drogowych 2020-10-15 13:07 2020-10-23 10:00
24. Usługa czyszczenia i polimeryzacji podłóg w budynku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 2020-10-07 12:14 2020-10-23 10:00
25. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek terenowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łopusznie, Nowej Słupi i Tempoczowie 2020-10-15 13:26 2020-10-22 10:00
26. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat” /Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych / 2020-10-13 10:01 2020-10-16 11:30
27. Usprawnienie odwodnienia DW nr 766 w m. Morawica w rejonie starodroża od km 0+592 do km 0+684 2020-10-07 06:46 2020-10-15 10:00
28. Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych z tworzywa sztucznego wraz z wbiciem kołków i demontażem przy drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 w podziale na zadania częściowe 2020-10-07 11:59 2020-10-14 10:00
29. Likwidacja spękań i szczelin w nawierzchni bitumicznej na lotnisku w Masłowie 2020-09-30 12:45 2020-10-09 10:00
30. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad branżowymi robotami budowlanymi w podziale na zadania częściowe 2020-10-01 09:45 2020-10-08 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne