Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. „Wykonanie projektu rozbiórki oraz rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych na dz. Nr ew. 3594/2 w m. Okół, gm. Bałtów” 2020-10-19 11:39 2020-10-30 10:00
2. Interwencyjne usuwanie martwej zwierzyny wolno żyjącej (dzikiej) z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW Kielce na terenie: RDW1 w Zgórsku i RDW2 w Staszowie, z podziałem na zadania częściowe 2020-10-19 12:46 2020-10-29 10:00
3. Usługa ochrony mienia w formie monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych obejmującego teren i pomieszczenia Obwodów Drogowych 2020-10-15 13:07 2020-10-23 10:00
4. Usługa czyszczenia i polimeryzacji podłóg w budynku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 2020-10-07 12:14 2020-10-23 10:00
5. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek terenowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łopusznie, Nowej Słupi i Tempoczowie 2020-10-15 13:26 2020-10-22 10:00
6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat” /Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych / 2020-10-13 10:01 2020-10-16 11:30
7. Usprawnienie odwodnienia DW nr 766 w m. Morawica w rejonie starodroża od km 0+592 do km 0+684 2020-10-07 06:46 2020-10-15 10:00
8. Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych z tworzywa sztucznego wraz z wbiciem kołków i demontażem przy drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 w podziale na zadania częściowe 2020-10-07 11:59 2020-10-14 10:00
9. Likwidacja spękań i szczelin w nawierzchni bitumicznej na lotnisku w Masłowie 2020-09-30 12:45 2020-10-09 10:00
10. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad branżowymi robotami budowlanymi w podziale na zadania częściowe 2020-10-01 09:45 2020-10-08 10:00
11. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: Remont istniejącego oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 od km 84+001 do km 97+500 2020-09-24 12:25 2020-10-02 10:00
12. Dostawa serwera oraz zestawów komputerowych na potrzeby ŚZDW w Kielcach 2020-09-23 09:56 2020-09-29 10:00
13. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Piasek Wielki – etap II 2020-09-17 14:01 2020-09-28 10:00
14. „Wykonanie dokumentacji projektowej, projektu wykonawczego remontu mostu w m. Kamieniec na drodze wojewódzkiej nr 751 w km 12+501” 2020-09-09 12:56 2020-09-18 10:00
15. Usługa konserwacji konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Wisłą w miejscowości Połaniec DW nr 764 – przęsło nurtowe 2020-09-01 06:45 2020-09-09 10:00
16. Dostawa i montaż bram garażowych na Bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Łopusznie 2020-09-02 13:44 2020-09-09 09:00
17. „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny -dojazd do działki 245/2 obręb 0003 Korzecko” 2020-08-24 08:06 2020-09-03 14:00
18. Wykonanie zabezpieczeń akustycznych w postaci wymiany stolarki okiennej zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wynikłymi po przeprowadzonej analizie porealizacyjnej w rok po oddaniu do użytkowania inwestycji pn.: 2020-08-28 12:18 2020-09-03 10:00
19. Wykonanie zabezpieczeń akustycznych w postaci wymiany stolarki okiennej zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wynikłymi po przeprowadzonej analizie porealizacyjnej w rok po oddaniu do użytkowania inwestycji pn.: 2020-08-25 09:47 2020-08-28 10:00
20. Dostawa i wymiana bram garażowych na Bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Łopusznie. 2020-08-21 08:19 2020-08-26 09:00
21. Remont Miejsca Obsługi Rowerzystów w m. Skolankowska Wola. 2020-08-07 10:03 2020-08-17 14:00
22. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. „Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW 728 w km 79+630 – 80+100 i 83+780 84+800” w podziale na zadania częściowe: 2020-07-06 11:05 2020-07-14 10:00
23. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat” 2020-07-03 10:45 2020-07-10 10:00
24. Zakup, dostawa i montaż aktywnych znaków D-6 zasilanych energią odnawialną z tabliczką typu T-27 na istniejącym przejściu dla pieszych w m. Brzeście, gmina Pińczów w km 23+223. 2020-06-16 11:39 2020-07-01 10:00
25. Wykonanie zabezpieczeń akustycznych w postaci cichej nawierzchni na odcinku 200 m 2020-06-23 10:20 2020-06-30 10:00
26. „Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości”. Nieruchomości położona na terenie gminy Bałtów, obręb Okół oznaczona jako działka nr 3594/2 o pow. 0,0826 ha. 2020-06-18 13:39 2020-06-26 09:00
27. Opracowanie analizy porealizacyjnej dla zrealizowanego zadania pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764” – etap I 2020-06-10 12:23 2020-06-17 10:00
28. Szkolenie Pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie wdrażania i koordynacji Pracowniczych Planów Kapitalowych 2020-06-10 11:37 2020-06-17 00:00
29. Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu obiektu mostowego na drodze wojewódzkiej nr 795 w km 3+423 nad torami linii kolejowej nr 4 Grodzisk Maz. – Zawiercie (CMK) w miejscowości Psary 2020-05-22 09:40 2020-06-02 10:00
30. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy zjazdu wraz ze zgłoszeniem wodnoprawnym, zgłoszeniem robót budowlanych oraz wykonaniem robót budowlanych 2020-05-22 11:18 2020-06-02 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne